Pravidla prosincové MEGA soutěže s Yes Krabičkami

Soutěž o hodnotné ceny s Yes Krabičkami

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Mega soutěž s Yes Krabičkami“ (dále jen „soutěž“) je společnost RR food delivery s.r.o., se sídlem U Cukrovaru 141, 250 63 Mratín, IČO: 09674608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 340200 (dále jako „pořadatel“ nebo „Yes Krabičky“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Meta (Facebook, Instagram).

  1. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1.12. 2023 od 8:00 a dále do 31.12. 2023 do 23:59. Soutěžní úkol je zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/).

  1. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

  1. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkoly zní:

1/ Udělat průběhu celého prosince objednávku jakéhokoliv programu Yes Krabiček

2/ Sledovat profil Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/

3/ Dát "LIKE" na soutěžní příspěvek na Instagramu

4/ Do komentářů u soutěžního příspěvku na Instagramu označit někoho, s kým by si účastník soutěže případnou výhru užil

4.2 Výherce bude vylosován a zveřejněn na profilu Yes Krabičky na Instagramu (https://www.instagram.com/yeskrabicky.cz/), kde v den vyhlášení soutěže 3.1.2024 v 15:00 zveřejníme kompletní seznam výherců. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné. Výherci se budou losovat od 7. výhry až k první výhře.

4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní úkoly splňují podmínky společnosti Meta. Zejména nezpodobňují násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušují platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. Pravidla použití sítě Facebook jsou uvedena na: https://www.facebook.com/terms.

  1. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže jsou vloženy následující balíčky výher:

1. místo
- Luxusní dovolená v hodnotě 50.000 Kč zaštiťovaná cestovní kanceláří Blue Flamingo

2. místo
- Libovolný program od Yes Krabiček na 3 týdny 

3. místo
- Libovolný program od Yes Krabiček na 2 týdny 

4. místo
- Poukaz na nákup v XXXLutz v hodnotě 5.000 Kč 

5. místo
- Libovolný program od Yes Krabiček na 1 týden

6. místo
- Poukaz na nákup v XXXLutz v hodnotě 3.000 Kč 

7. místo
- Poukaz na nákup v XXXLutz v hodnotě 2.000 Kč 

5.2 Výhercem se stane sedm soutěžících, z nichž každý obdrží po jedné výhře viz. předchozí bod. 5.1, a kterého vybere RR food delivery s.r.o. podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce z vlastní strany kontaktuje pořadatele do zpráv na Instagramu, kam napíše své kontaktní údaje (jméno, příjmení a telefon), a to bezprostředně po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí doručit společnosti Pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení a telefon). Výherce je povinen zúčastnit se oficiálního předání výhry a to 5.1.2024 v 17:00 na adrese: Evropská 11/2758, 160 00, Praha 6-Dejvice.

5.5 Pokud Výherce nepošle Pořadateli údaje pro obdržení výhry do 7 dní od ukončení soutěže, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a fotografii z předávání výhry Výherce na svých profilech na sociálních sítích, webových stránkách a emailové komunikaci.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti RR food delivery s.r.o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, telefonní čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti RR food delivery s.r.o.. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29.11. 2023.